Over het begrafenisfonds
Het begrafenisfonds is in 1874 opgericht door toenmalig pastoor Beumer. In die tijd werden vanuit de R.K. Kerk meerdere begrafenisfondsen in Nederland opgericht, op basis van onderlinge solidariteit en zogenoemd ‘nabuurschap’. Het fonds is nog steeds onderdeel van de R.K. Kerk en is als zodanig geen eigen rechtspersoon. Sinds enige jaren wordt het bestuur van het begrafenisfonds gecontroleerd door een Raad van Toezicht en vindt toetsing en terugkoppeling van belangrijke besluiten naar de belanghebbenden plaats via een daarvoor ingestelde klankbordgroep.

Binnen het bestuur van het begrafenisfonds en in overleggen met het kerkbestuur wordt al langer gediscussieerd over de noodzaak om uiteindelijk ‘los’ te kunnen geraken van de R.K. Kerk en als zelfstandig fonds verder te gaan. In 2003 is binnen het bestuur definitief besloten te streven naar volledige verzelfstandiging en hiervoor de nodige initiatieven te nemen. In september 2004 is op verzoek van het Bisdom een gezamenlijk overleg gevoerd tussen het kerkbestuur van de Vincentiusparochie, de econoom van het Bisdom en leden van het bestuur van het begrafenisfonds met hun adviseur. Helaas is de juridische verzelfstandiging nog niet gerealiseerd omdat aan de voorwaarden waaronder de verzelfstandiging moet plaatsvinden nog niet helemaal kan worden voldaan. Zo moeten de kadastrale gegevens van de verschillende gebouwen hiervoor goed in beeld worden gebracht en dienen afspraken te worden gemaakt over het beheer en verantwoordelijkheden met betrekking tot de parochie begraafplaats.

Na onderhandelingen met verschillende verzekeringsmaatschappijen is met toestemming van het bisdom het verzekeringsdeel eind 2006 door Aegon overgenomen en is aan alle deelnemers van het begrafenisfonds een polis aangeboden voor een verzekering.

Primair houdt het fondsbestuur zich nu nog bezig het beheren van beide begraafplaatsen bij de Vincentiuskerk. Ook het beheer van het uitvaartcentrum Het Mirakel valt onder de verantwoording van het fonds.

Periodiek voert het begrafenisfonds overleg met de Gemeente Edam-Volendam, met het kerkbestuur van de R.K. Parochie van de HH. Maria en Vincentius, de Raad van Toezicht, de Klankbordgroep en Begrafenisonderneming Nicodemus over:
- de begraafcapaciteit en benodigde ruimingen
- onderhoud van de begraafplaatsen en het uitvaartcentrum
- wetgeving aangaande begraven in het algemeen
- financiën
- verzelfstandiging fonds