Vragen over de begraafplaats1.  Wie beheert de begraafplaats?

     De Stichting Begrafenisfonds Jozef van Arimathea (JVA) beheert de begraafplaats naast de VIncentiuskerk.
     Kees Veerman is namens het bestuur van het begrafenisfonds de eerst verantwoordelijke.
     Kees Veerman is voor vragen en/of opmerkingen over de begraafplaats op werkdagen bereikbaarbaar op
     telefoonnummer 06 - 1003 0664 of via email kv@begrafenisfondsvolendam.nl.

 

2.  Welke zaken op de begraafplaats naast de Vincentiuskerk vallen o.a. onder het beheer van het begrafenisfonds?

  • het onderhoud van de looppaden op dit gedeelte van de begraafplaats
  • het onderhoud van het groen op en rond dit gedeelte begraafplaats
  • het onderhoud van de verlichting op dit gedeelte van begraafplaats
  • het onderhouden (rechtzetten) van de grafmonumenten op dit gedeelte van de begraafplaats
  • onderhoud van de gedenkmuur en gedenksteen
  • onderhoud engelenbak en en urnengraven naast de berging


3.  Het grafmonument van mijn dierbare staat scheef op de begraafplaats naast de Vincentiuskerk
     Het is normaal dat grafmonumenten tijdens de periode van grafrust scheef gaan staan of in zijn geheel verzakken.
     Het tempo waarin dat gebeurt verschilt per periode. Een vorstperiode, of een periode met veel neerslag, kan
     dit proces plotseling versnellen. Hoewel dit goed in de gaten wordt gehouden, kan het zijn dat een bepaald
     monument meer verzakt dan een ander grafmonument.
     Wanneer hiervan sprake is, kunt u hierover contact opnemen met de beheerder kv@begrafenisfondsvolendam.nl


4.  Het grafmonument is beschadigd?
     Indien er schade is ontstaan aan het grafmonument van een dierbare kunt u dit te melden aan de beheerder.
     Deze zal uw melding in behandeling nemen en de procedure verder afhandelen.


5.  Waarom zien we verschillende bedrijven aan het werk op de begraafplaats?

     In voorgaande jaren werden alle voorkomende werkzaamheden op de begraafplaats, in opdracht van het
     begrafenisfonds, uitgevoerd door Begrafenisonderneming Nicodemus B.V.. Wegens drukke
     uitvaartwerkzaamheden heeft Nicodemus B.V. onvoldoende tijd om het onderhoud op de begraafplaats uit
     te voeren.
     Voor het uitvoeren van werken/werkzaamheden op begraafplaatsen gelden strenge eisen. Het bestuur heeft
     besloten alleen gecertificeerde bedrijven werkzaamheden uit te laten voeren. Hierover heeft met
     Nicodemus B.V. overleg plaatsgevonden. Vanaf 1 januari 2011 zijn jaarafspraken gemaakt met
     Begraafplaatsservice Vreeker B.V. uit Hem voor de werkzaamheden op de begraafplaats.
     Jaarlijks worden deze afspraken geëvalueerd en zonodig bijgesteld/verlengd.


6.  Wat gebeurt er met het grafmonumenten van graven welke worden geruimd?
     Voorafgaande aan een ruiming worden nabestaanden in de gelegenheid gesteld de grafmonumenten en
     toebehoren zelf op te halen. Monumenten en andere zaken welke niet zijn opgehaald worden voor de
     ruiming van de graven verwijderd en afgevoerd via een afvalverwerkingsbedrijf.


7.  Wat is de grafrusttermijn op de begraafplaats bij de Vincentiukerk?
     Het bestuur heeft voor de graven naast de Vincentiuskerk een termijn van 13 jaar grafrust vastgesteld. De wettelijke termijn
     voor grafrust is 10 jaar.
     De gemeente heeft voor de graven per 1-1-21 achter de Vincentiuskerk een termijn van 10 jaar grafrust vastgesteld
     Voor mogelijkheid verlengen grafrust d.m.v. herbegraven zie Vraag 9.


8.  Waar kan ik informatie vinden over het ruimen van graven?
     Op de website van het begrafenisfonds kunt u onder de pagina Begraafplaats de informatie over de graven
     welke geruimd gaan worden.
     De gemeente licht van te voren de nabestaanden per brief in, als het graf van hun dierbare(n) wordt geruimd.
     Deze brief wordt verstuurd naar het correspondentieadres welke bij het begrafenisfonds staat geregistreerd.
     Twee weken voor de ruiming wordt ook in de lokale media (Nivo) aandacht geschonken aan de komende
     ruiming. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de beheerder.


9.  Herbegraven, mag dat op deze begraafplaats?
     Herbegraven van een overleden dierbare tijdens het ruimen is toegestaan. Nabestaanden kunnen hiervoor een
     verzoek indienen bij de beheerder van de begraafplaats, doch uiterlijk tot 1 maand voordat het graf wordt
     geruimd.
     Voor herbegraven geldt een bepaalde procedure. Deze procedure wordt afgehandeld door de beheerder.
     Burgemeester & Wethouders van de gemeente Edam-Volendam moeten toestemming geven tot herbegraven.
     Aan herbegraven zijn kosten verbonden. U kunt deze opvragen bij de beheerder.
     Grafrusttermijn na herbegraven is nu 10 jaar.


10. Kan ik mijn dierbare na het ruimen ook laten cremeren?
      Deze optie is mogelijk. Nabestaanden kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de beheerder van de
      begraafplaats, doch uiterlijk tot 1 maand voordat het graf wordt geruimd.
      Voor crematie geldt een bepaalde procedure. Deze procedure wordt afgehandeld door de beheerder.
      Burgemeester & Wethouders van de gemeente Edam-Volendam moeten toestemming geven tot crematie.
      Aan cremeren zijn kosten verbonden. U kunt deze opvragen bij de beheerder.


11. Ik zou graag de sieraden terug willen hebben welke met de overledene zijn begraven. Kan dat?
      Als er zekerheid is dat er sieraden zijn begraven kan de beheerder tijdens het ruimen hieraan extra aandacht
      besteden.
      Dit verzoek dient uiterlijk 2 weken voor aanvang ruimen graven bij de beheerder ontvangen te zijn.
      Er kunnen geen garanties worden afgegeven voor het terugvinden van sieraden.


12. Worden urnengraven ook geruimd?
      Urnengraven worden net als andere graven geruimd als de termijn van grafrust is verstreken (20 jr).


13. Kan de grafrusttermijn van een urnengraf worden verlengd?
      Voor een urnengraf bieden wij de mogelijkheid om de grafrusttermijn voor een een periode van 10 jaar te
       verlengen na het verstrijken van de 1e termijn (20 jr). Kosten hiervoor zijn terug te vinden op de pagina tarieven.
       Aan het eind van de grafrusttermijn worden de nabestaanden per brief hierover ingelicht. De brief sturen wij
       naar het correspondentieadres welke bij het fonds staat geregistreerd.


14. Is het toegestaan om te kijken bij het ruimen van graven?
      Nee, dit is niet toegestaan.


15. Worden de graven op het middenstuk ook geruimd?
      Het bestuur heeft vooralsnog besloten dat de graven, gelegen op het middenstuk van de begraafplaats naast de
      Vincentiuskerk, voorlopig niet worden geruimd.
      Er is gekozen voor een permanente afwerking in de vorm van gras en vaste planten.
 


16. Op de gedenkmuur zijn allemaal dezelfde plaatjes gemonteerd. Kan ik ook voor een andere vorm
       kiezen?
      Bij het ontwerp van deze gedenkmuur is door het bestuur besloten om voor deze vorm van gedenksteen te
      kiezen. Andere afmetingen/vormen zijn op deze muur niet toegestaan.


17. De gedenkmuur bij de ingang zit bijna vol. Komt er een nieuwe plaats voor gedenktekens?
      Het bestuur heeft een nieuwe plaats voor een gedenkmonument bepaald. Er zal pas een nieuwe gedenkplaats
      worden ingericht als er voldoende belangstelling is/blijft om een gedenkteken te plaatsen.


18. Is de begraafplaats altijd open?
      De begraafplaats is altijd open. In bijzondere gevallen (o.a. tijdens de Volendammer Kermis) kan door het
      bestuur worden besloten de begraafplaats te sluiten. Wijzigingen hierin zullen in de lokale media kenbaar
      worden gemaakt.


19. Wat wordt er gedaan als niemand zorg draagt voor de overlenene?
      Als iemand overlijdt en niemand zorgt voor de lijkbezorging, dan moet de burgemeester dat doen volgens
      artikel 21 lid 1 van de Wet op de Lijkbezorging. Het gaat dan niet om de burgemeester van de gemeente
      waar de persoon is ingeschreven, maar om de burgemeester waar de overledene is aangetroffen.
      De kosten voor de lijkbezorging kunnen bij voorrang verhaald worden op de nalatenschap. Als er niets te
      verhalen valt, dan komen de kosten voor rekening van de gemeente.