Vragen over verzekeringen
1.   Bij wie moet ik zijn als ik vragen heb over mijn polis?
      In oktober 2016 heeft Ardanta, onderdeel van ASR Levensverzekeringen N.V. Axent overgenomen. Ardanta zegt
      dat u bij hetzelfde bent verzekerd als bij Axent. Dat betekent, aldus Ardenta, dat de premie, de
      polisvoorwaarden en uitkering bij overlijden hetzelfde blijven.
      Het contract- en polisnummer zijn wel aangepast.

      Als u een premie verschuldigd bent, zult u op uw bankafschrift zien dat uw premie voortaan wordt afgeschreven
      en naar Ardenta wordt overgemaakt op rekening NL86 ABNA 0936 4302 22.

      Hebt u vragen? Bel dan naar 0800 3333 0000.
      U kunt ook de Afdeling Klantenservice bellen: 053 488 11 22 (keuze 9).
      Informatie vindt u ook op www.ardenta.nl/axent

      Volledigheidshalve nog het volgende:
      In 2006 heeft het begrafenisfonds de verzekeringsactiviteiten overgedragen aan Aegon/Axent Uitvaartverzorging.
      Aegon heeft deze activiteiten per 1 april 2010 bij haar dochteronderneming Aegon/Axent Nabestaandenzorg
      ondergebracht.

      Het begrafenisfonds is niet meer bij deze verzekeringen betrokken.
      Voor vragen over deze verzekeringen kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met Ardenta.

      Belangrijk is wat u denkt te gaan besteden aan een uitvaart. De praktijk leert dat
      de kosten voor een uitvaart kunnen variëren van € 7.500,-- tot € 10.000,--. Ons advies is eerst in uw eigen
      kring iemand te raadplegen, bijvoorbeeld uw boekhouder of verzekeringsadviseur.
      Onnodig bijverzekeren kost geld.

    
2.  Kan ik nog een uitvaartverzekering afsluiten bij het begrafenisfonds?
     Nee, die activiteiten zijn beëindigd.


3.  Indexering verzekerd bedrag uitkering Axent.
     Onderdeel van de Aegon/Axent verzekeringen is een indexeringsclausule. Ten einde de stijgende kosten van uitvaarten
     te kunnen opvangen wordt u periodiek in de gelegenheid gesteld om het verzekerde bedrag op de lopende
     polis op te verhogen (indexeren). Wanneer u daarvan gebruikt maakt zal de te betalen premie ook worden
     verhoogd.
     U ontvangt hiervoor altijd een schriftelijk voorstel. Indien u niet op het schriftelijk voorstel reageert, zal Axent
     de verhoging per eerstvolgende premievervaldatum (einde van het jaar) automatisch doorvoeren. Wanneer u
     geen gebruik wilt maken van de indexeringsmogelijkheid, dan moet u zelf dit schriftelijk aan Axent meedelen.
     Wij adviseren u voor nut of noodzaak van de voorgestelde indexering altijd contact op te nemen met uw eigen
     assurantietussenpersoon. Hij kan u ook informeren over alternatieven.


4.  Deelnemers van JVA ontvangen een korting op de grafrechten. Blijft deze korting?
     Het verstrekken van een korting is afhankelijk van de financiële positie van de Stichting Begrafenisfonds JVA.
     Bij het vaststellen van de tarieven voor grafrechten wordt bekeken of de hoogte van eventuele kortingen moet
     worden bijgesteld.
     Bij het fonds is geen sprake van ' in rechte' afdwingbare kortingen. Kortingen op grafrechten en plaatsingsrechten
     gedenkmuur zijn afhankelijk van de financiële positie van het fonds.


5.  Met welke kosten moet ik rekening houden als ik word begraven op de begraafplaats bij de
      Vincentiuskerk?
     Na de uitvaart ontvangen uw nabestaanden van het begrafenisfonds een rekening voor de grafrechten.
     Indien de overledene tot 31 december 2006 deelnemer was van JVA wordt op deze factuur
     eventuele korting op grafrechten verrekend.
     Van de begrafenisonderneming ontvangt u een factuur voor de uitvaartverzorging. Indien, voorafgaand aan de
     uitvaart, een uitvaartdienst heeft plaatsgevonden in de kerk ontvangt u via het kerkbestuur van de parochie
     een factuur voor de dienst. De actuele grafrechten kunt u vinden op deze website onder de pagina Tarieven.